VDO วีดีทัศน์ นำเสนอพลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ครั้งที่ 1

     วีดีทัศน์ นำเสนอการทำงานโครงการมาตลอด 1 ปี แสดงให้เห็นถึงวิธิคิดและวิธีทำงานกับเยาวชน โดยทีมพี่เลี้ยงจาก มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ) ทำให้เกิดเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจถึงต้นทุนในชุน และช่วยกันรักษา ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม และประเพณีต่างๆ ให้อยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จังหวัด #น่าน

     ดำเนินงานโดย มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ ) ด้วยการสนันสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)