สถานการณ์ภาคตะวันตก กรอบคิดและการดำเนินโครงการ โครงการ Active Citizen ปี 3