การเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน Community Project ของเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ปี 3