ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ : แนวคิดโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคม