เด็กสร้างดี Active Young (สมุทรสงคราม-ราชบุรี) ปี 4

    

­

"เด็กสร้างดี Active Young" สร้างได้อย่างไร ?

     ภายใต้การทำงานวิจัย การฝึกให้เด็กตั้งคำถามเป็น ฝึกให้เด็กค้นหาคำตอบ รู้จักบันทึกข้อมูลแล้วไปพูดคุยกับคน สิ่งที่ได้มากกว่าข้อมูล คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ความสำคัญระหว่างธรรมชาติกับคน ความสัมพันธ์ต่อเทคโนโลยีที่เด็กจะเข้าไปใช้ในวันข้างหน้าและจะต้องไปเผชิญ ซึ่งในห้องเรียนอาจจะไม่มี แต่นี่คือ “ทักษะชีวิต” และตอบโจทย์คนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมี “ความคิดวิเคราะห์” “ความคิดสร้างสรรค์” และปรับ ”เทคโนโลยี” ให้เหมาะสมกับชีวิตตัวเอง

     โครงการการศึกษารูปแบบการคุ้มครองทางสังคมของเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

­

­