แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 1


วีดีทัศน์ นำเสนอการทำงานโครงการมาตลอด 1 ปี แสดงให้เห็นถึงวิธิคิดและวิธีทำงานกับเยาวชน โดยทีมพี่เลี้ยงจาก สกว. จ.ศรีสะเกษ ทำให้เกิดเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจถึงต้นทุนในชุน และช่วยกันรักษา ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม และประเพณีต่างๆ ให้อยู่คู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ดำเนินงานโดย สกว. จ.ศรีสะเกษ ด้วยการสนันสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://goo.gl/2No6wi

ดาวน์โหลด: cats.jpg