แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน ปี 4

­

­

เยาวชน(ศรีสะเกษ)รุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด” . กว่า 4 ปีที่ พัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ที่ต้องมองและเชื่อว่า “เด็ก” คือ พลังการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ถ้าหากว่าเราสร้างเยาวชนตอนนี้ เขาก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนงานพัฒนาทั้งชุมชน ทั้งจังหวัด ทั้งประเทศได้ในอนาคต สิ่งสำคัญ ต้องเริ่มจาก การรักในความเป็น (ชาติพันธุ์) ตัวเอง รักในสิ่งที่ตัวเองมีในชุมชนก่อน ซึ่งในกระบวนการทำโครงการไม่ใช่แต่เป็นเครื่องมือให้ได้เพียงแค่ข้อมูล แต่เป็นกระบวนการที่พัฒนาเด็ก พาคิด พาทำ มาเขียน ชวนถอดบทเรียนและผ่านบททดสอบเวลาที่ได้เจอกับปัญหา ซึ่งสุดท้ายต้องไม่คาดหวังที่ความสำเร็จของโครงการ แต่ควรมุ่งเน้นไปที่บทเรียนจากการทำโครงการว่าพวกเขาสามารถดึงบทเรียนเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไร ? . โครงการวิจัยแนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ . สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)