พูนพลังก้าวสู่...โรงเรียนครอบครัว ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

พูนพลังก้าวสู่...โรงเรียนครอบครัว ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

คนต้นเรื่อง

 1. อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
 2. สมเกียรติ สาระ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองอียอ
 3. ยุภาวดี บุญมาก นายก อบต.หนองอียอ
 4. พระบุญถึง ถามพโล วัดราษฏร์สามัคคี บ้านสำโรง
 5. จำเริญ นันทะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอ
 6. สรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา
 7. วิเชียร อยู่อย่างสุข คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 8. บุญโท สระแก้ว ปราชญ์ชุมชน
 9. สุริยา ดวงศรี แกนนำเยาวชน
 10. สุธิตา เอนกดี แกนนำเยาวชน
 11. ทองดา ตระกูลดี ผู้ปกครอง