อาจรีย์ คัชชิมา
ผู้ช่วยสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน