ชาตรี อรรคนิมาตร
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 :

การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้

และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น