พัตรพิมล มณฑล
นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.บ้านไทร