วิมล สืบสันต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.บ้านไทร
นักถักทอชุมชน ใน อบต.บ้านไทร