อาทิตยา บุญสม
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.กันตวจระมวล
ประวัติและผลงาน

ประวัติการทำงาน

 • ลูกจ้างเทศบาลกันตวจระมวล

­

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

อาทิตยา บุญสม

นักวิจัย / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทต.กันตวจระมวล


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
 • -พี่เลี้ยงกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านสวย
 • -พี่เลี้ยงการจัดการขยะในชุมชนบ้านกันตวจระมวล
 • -เป็นที่ปรึกษาการทำงานวิจัย
 • -เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรม และร่วมนำกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดการขยะต้นทาง
 • (2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
  ร่วมกิจกรรมปลูกผักในขวดพลาสติกกับเด็กและเยาวชน ดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ สนุก มีความสุขในการทำกิจกรรม แม้ว่าผลผลิตจะไม่ได้ เนื่องจากการทำกิจกรรมอยู่ในช่วงฤดูร้อน การปลูกในขวดพลาสติกจึงทำให้ผักงอกช้า เติบโตได้ช้า
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  อยากมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวได้

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กมีความสุข สนุกตามวัย โดยไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน และมีอาชีพ มีรายได้ ไม่สร้างปัญหา ไม่เป็นภาระผู้ปกครอง

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

  มีความรู้ความสนใจในการถักโครเชต์ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

  มีความรู้และสามารถเผยแพร่สอนผู้อื่นได้
  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

  มีความสามารถในการถักไหมพรมเป็นเสื้อและหมวก

  -
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

  เชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิ่งดี มีพลังในตัวเอง แต่ยังไม่กล้าแสดงออกหรือยังค้นหาไม่เจอ

  ต้องคิดบวกก่อนที่จะมองแต่ด้านลบของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กแต่ละมีความแตกต่างกัน

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

  ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  • -อบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน
  • -อบรมหลักสูตรนักวิจัยชุมชน
  -

  (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้

  1.การรู้จักตนเอง

  2.การมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ตามความถนัด ตามความชอบหรือความสนใจ ด้วยความสนุก

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า เด็กและเยาวชนชอบการดำเนินกิจกรรมที่สนุก ไม่ชอบการคิด วิเคราะห์ วิชาการ จึงต้องใช้เวลานานในการดำเนินกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน