สุธาทิพย์ ยุเหล็ก
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                   ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นคุณครู เพราะจะช่วยให้น้องๆมีความรู้ ความสามารถและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

 " อยากเห็นคนในหมู่บ้านตัวเอง มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ด่าว่ากัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ  ครู  

  • มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือการวาดรูป 
  • วาดรูป
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล  เป็นกิจกรรมที่ดี 

          -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

              ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

1. ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม  2561 ) 

2. กิจกรรมส่งเริมสุขภาพ ( มิถุนายม 2559 ) 

  • ความสามคัคคี 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

      ได้อยู่กับเพื่อน , มีความรู้ 

­

   ประวัติบุคคล

 วันเกิด   20  เมษายน    2549 อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง   4  คน ชาย - คน หญิง 4 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน และหมั่นทบทวนบทเรียนที่ครูสอนอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง และชอบช่วยเหลือเพื่อน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คำชื่นชม เพราะทำให้รู้สึกสบายใจและอยากทำงานนั้นต่อ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนๆ ทุกคนนิสัยดี ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ทำงานกันเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความรู้ในสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นครู เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ที่เรามีอยู่พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป"