ภัทรสุดา ศรีชาเยศ
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นคุณครู เพราะอยากสอนคนให้เป็นคนดีและอยากให้ความรู้แก่คนอื่นๆ 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นความสามัคคีในชุมชน สิ่งที่ควรทำ คือ จัดกิจกรรมให้ทุกคนเห็นถึงความสามัคคี " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

        คุณลักษณะ           ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ ครู 
  • สอนงานเพื่อน ช่วยหาคำตอบที่เพื่อนสงสัย 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ
ทักษะการคิดเลข 
  • บวก ลบ คูณ หาร ได้ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี 
  • มีผู้นำชุมชน 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

1. ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม 2561 )

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ( มิถุนายน 2559 ) 

  • ความสามัคคี

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" ต้องสู้ในวันนี้  เพื่อผลดีในวันหน้า "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 26 ตุลาคม 2549    อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย - คน หญิง 2 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสอนของครู และหมั่นทบทวนความรู้ที่เรียนอยู่เสมอ มีน้ำใจต่อเพื่อน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"แรงบันดาลใจคือคำชื่นชมที่ได้รับ เพราะทำให้เราดีใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อไป"

3.ความประทับใจของตนเอง

"เพื่อนๆ และพี่ๆ ทุกคน น่ารักและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ครู เพราะอยากให้ความรู้แก่เด็กๆ"