ณัฎฐธิดา ยะโส
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                     ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นพยาบาลเพราะจะได้ช่วยเหลือคนป่วยหรือคนที่ไม่สบาย 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นสิ่งดี ในหมู่บ้านของตัวเองคือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ให้อภัยกัน ไม่ทะเลาะกัน และรู้จักแบ่งปัน " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

              คุณลักษณะ               ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ ครู  , ทหาร 
  • ได้สอนเด็ก , มีความอดทน
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ
ทักษะการวาดรูป
  • วาดรูป
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
         -

              - 

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน     ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )

ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม 2561 ) 

  • ความสามัคคี

(5) วรรคทอง / แง่คิด

   ได้อยู่กับเพื่อน 

ประวัติบุคคล

วันเกิด  30 สิงหาคม 2549   อายุ 12 ปี 

จำนวนพี่น้อง 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน 

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"มีสมาธิในการทำงาน รู้จักพึ่งพาตนเอง"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"เกิดจากการได้รับกำลังใจจากเพื่อน ทำให้เรากล้าที่จะทำกล้านำเสนอ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"การได้รู้จักและอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน และได้ทำงานร่วมกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความรู้ในเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"พยาบาล เพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วย"