ภัทรลดา ทองจันทร์
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                   ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...มีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอ เพราะจะได้ช่วยคนที่ไม่สบาย 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นคนในชุมชนตัวเอง มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

  -
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

   -

(5) วรรคทอง / แง่คิด

   -

ประวัติบุคคล

วันเกิด 4 กันยายน -   อายุ 11 ปี

จำนวนพี่น้อง 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ตั้งใจเรียน และพึ่งพาตนเองได้ มีความรอบคอบ"

2.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความกล้าหาญมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็น และได้ความรู้เพิ่มขึ้น"

3.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"หมอ เพราะอยากช่วยเหลือคนในครอบครัวและผู้อื่นที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วย"