วรกันต์ ศิริสุข
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเป็นพยาบาล  เพราะจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นคนในชุมชนมีความสามัคคีเพราะจะได้ทำงานร่วมกัน ในการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ รวมถึงมีความกล้าแสดงออกในการพูดการสื่อสาร " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

           คุณลักษณะ         ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ การพยาบาล 
 
  • การทำแผล
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ
ทักษะการวาดภาพ
  • วาดภาพ
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
-

      - 

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

-

(5) วรรคทอง / แง่คิด

 -

ประวัติบุคคล

วันเกิด 28 มิถุนายน 2549    อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง 1 คน ชาย - คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ถ่ายรูปเก่ง ตั้งใจเรียน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คำชื่นชมที่มักจะได้รับในตอนที่เราช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้อยากเป็นจิตอาสา"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนๆ พี่ๆ คอยให้กำลังใจ ทำให้รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทำ การได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่นการช่วยเหลือ ความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"พยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และช่างภาพ เพราะมีความสุขที่ได้ถ่ายภาพให้ผู้อื่น"