ทักษพร แก้วกัลยา
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                  ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นเชฟ เพราะ จะได้เผยแพร่ฝีมือการทำอาหารให้คนอื่นได้รับประทาน และอยากชุมฝีมือตนเอง 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นทุกคนร่วมมือกันรณรงค์ป่าไม้ให้ยั่งยืน โดยแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกป่าทดแทนป่าที่หมดไป  " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

         คุณลักษณะ     ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ การเป็นเชฟ การทำอาหาร 

  • ทำอาหารได้หลายอย่าง 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ
ทักษะการร่ายรำ 
  • สามารถรำได้ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี
  • มีผู้นำชุมชนที่ดี 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )                                     

ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน 

( 2-4 พฤษภาคม 2561 ) 

  • ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" สามัคคีคือพลัง  จงร่วมใจกันทำความดี "

­

ประวัติบุคคล

วันเกิด 4 ธันวาคม 2549       อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย - คน  หญิง 2 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"กล้าแสดงออก กล้าพรีเซนส์หน้าห้อง ถ่ายภาพสวยและถ่ายแบบมีเทคนิค ข้อดีเหล่านี้มาจากแรงบันดาลใจตอนเด็กและมาจากพ่อ-แม่อีกส่วนหนึ่ง เพราะเป็นผู้สอน แนะนำมาตลอด"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ทุกคนในชุมชนและอบต.ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำจิตสาธารณะ ทำความดี และแรงบันดาลใจในที่นี้คือ อยากเห็นทุกคนร่วมมือกันทำจิตสาธรณะ เพื่อความสะอาดของชุมชนและความเป็นอยู่ที่สงบ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันทำจิตสาธารณะด้วยความเต็มใจและสามัคคี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"สามารถนำวิธีการถอดบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้ เช่น มีความรู้ต่างๆ เพิ่มขึ้น อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ดีขึ้น มีความสามารถเทคนิคพิเศษมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นเชฟ เพื่อสานต่องานที่พ่อทำ และอยากเป็นครู เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และช่างภาพ เพื่อที่จะได้ทำงานที่สร้างสรรค์และใกล้ชิดธรรมชาติ"