ชนัญญา ยกย่อง
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ระยะที่ 2 : ภาคใต้
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                  ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นทหาร เพราะ อยากรับใช้ชาติ  ประชาชน และจะได้ช่วยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นคนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกัน หากิจกรรมที่ทำให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้านทำ เพื่อจะได้ไม่เล่นโทรศัพท์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ เรื่องการทำสบู่ 
  • รวมกลุ่มกันทำสบู่ในโรงเรียน 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือ การร้องเพลง 
  • ร้องเพลงได้ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี 
  • เป็นผู้นำได้ 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม 2561 ) 

  • ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" กล้าทำ  กล้าพูด  พูดแต่สิ่งดี  "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2548    อายุ 13 ปี

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย  -   คน หญิง  2  คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561

­