วสันต์ จิตแฉล้ม
นักพัฒนาชุมชน อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561