ฐิตาภา พันชนะ
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                      ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นทหาร เพราะอยากจะปกป้องประเทศไทยและช่วยเหลือผู้อื่น 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

   " อยากเห็นการช่วยเหลือกันในชุมชนและมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น "   โดยควรจะจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ช่วยส่งเสริมความช่วยเหลือและมีน้ำใจ 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

             คุณลักษณะ           ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ ทหาร 
  • มีความอดทน 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือการวาดภาพ 
  • วาดภาพต่างๆได้ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล  
   การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี 
  • มีผู้นำชุมชน 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม 2561 ) 

  • ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 12 เมษายน 2549      อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการวาดภาพ"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ชอบการเป็นจิตอาสา เพราะอยากเป็นพลเมืองดี อยากช่วยเหลือผู้อื่น และอยากเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อนที่ไม่ทิ้งกัน และครูที่อบรมให้เป็นคนดี สอนให้ตั้งใจเรียน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ทหาร เพื่อปกป้องประเทศชาติและทำความดี"