วิภาวี จันที
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ระยะที่ 2 : ภาคใต้
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                  ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...ใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์ เพราะ การที่ใครคนหนึ่งจะเป็นแพทย์ได้ต้องเกิดจากการมีใจที่รัก มีจิตสาธารณะ 

และความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าระยะทางที่ไปรักษาจะลำบากแค่ไหนก็เต็มใจที่จะทำ 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

  " อยากเห็นเด็กเยาวชนในตำบลสระแก้ว เล่นโทรศัพท์ให้น้อยลง แล้วหันมาทำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้สังคมมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น " 

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

   
                 คุณลักษณะ

     
                      ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือการทำสบู่ 

  • ตั้งกลุ่มนักเรียนทำสบู่น้ำผึ้งและจัดจำหน่ายในโรงเรียน 
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ  คือ ทักษะการรำ

  • สามารถรำได้ในงานต่างๆ 
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกิจกรรมที่ดี 

  • มีผู้นำชุมชนที่ดี 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

 

 ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

                ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )

          ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน                                   

 ( 2-4 พฤษภาคม 2561 )

  • ความมั่นใจและกล้าแสดงออก 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" We are one we win   รวมเป็นหนึ่งเราจะชนะ  "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 16 กันยายน 2545     อายุ 15 ปี  

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561