ภทรศร จิตรแก้ว
แกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน อบต.สระแก้ว
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                     ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...อยากเป็นครู แรงบันดาลใจคือ อยากช่วยให้น้องๆมีความรู้ ความสามารถ 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

 " อยากเห็นคนในหมู่บ้านชวนกันมาทำกิจกรรม ร่วมกันรณรงค์สิ่งไม่ดี "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

            คุณลักษณะ         ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ  คือทักษะ ภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือ การวาดรูป

  • วาดรูปสวย
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
   ไม่ดี 
   

   - ไม่ดี 

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน

( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )
ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

1. ค่ายพัฒนาแกนนำต้นแบบเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสรรค์ชุมชน ( 2-4 พฤษภาคม 2561 )

2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

  • ความสามัคคี 

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 18 กันยายน 2549        อายุ 11 ปี

จำนวนพี่น้อง  3 คน ชาย - คน หญิง 3 คน

บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2561


เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.สระแก้ว


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"มีความสามารถทางด้านการวาดรูป"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"ได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อ-แม่ เพราะพ่อ-แม่ส่งเสริมให้เราทำความดีและอยากให้เราเป็นคนดี"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเพื่อน เพราะเพื่อนมีน้ำใจต่อเรา"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"รู้จักใช้จ่ายประหยัดมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ครู เพราะอยากทำฝันของพ่อ-แม่ให้เป็นจริง ที่อยากให้ลูกมีอนาคตและงานที่ดี"