กิตติมา โพธิ์กระสังข์
นักเรียนโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ