พิมพ์วิไล โสภี
นักเรียนโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ