สมัย งอนสวรรค์
ปราญชญ์ชาวบ้าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ