อารีรัตน์ โพธิสาร
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ