เดือนเพ็ญ โพธิ์กระสังข์
นักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ