เทพศิรินทร์ ผิวเมืองปัก
ครู (เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จ.ขอนแก่น
(เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)