ชิสากัญญ์ พลายด้วง
ครู (เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง
(เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)