อุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
ครู (เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนสวนส้ม จ.สมุทรปราการ
(เครือข่ายมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)