ประไพพรรณ บุญคง
ครู (เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ