กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย
ครู (เครือข่ายโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เครือข่ายโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.