นายสังคม อินทร์ขาว
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านนาขนวน