ปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้อำนวยการ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู