สุทธิจิต รังสรรค์สมบัติ
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนบ้านขุมคำ
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)