กมลรัตน์ ฉิมพาลี
ครู (เครือข่ายครูสอนดีนอกกรอบ สสค.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนถนอมหักวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
(เครือข่ายครูสอนดีนอกกรอบ สสค.)