เบญจวรรณ วงศ์คำ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมขับเคลื่อน ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)