สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์
ครู (เครือข่ายครูเจ้าฟ้า)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ