เปรมวดี จักรเพชร
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนวัดโคกทอง
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)