ประพนธ์ ผาสุขยืด
ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู