พิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู