เพ็ญศรี ใจกล้า
ครู (เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ม.มหาสารคาม)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
(เครือข่ายศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ม.มหาสารคาม)