ศุภัชญา แสนจันทร์
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)