ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู