สมหมาย ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน โครงการภาคีพูนพลังครู