สมหญิง สายธนู
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ