สุพาภร ทองศรี
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ร.ร.สมเด็จบรมราชชนนี จ.อุบลราธานี
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)