พจมาน เดชะ
ครู (เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูต้นเรื่อง ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

­


­

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


           

                                    คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียน

­


เสียงจากศิษย์ (อ๊อด - อานนท์ วงสาร ) ที่ก้าวพลาด ได้ดีวันนี้เพราะครู ขอคารวะครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ

อ่านบทความได้ที่ : อ๊อด - อานนท์ วงสาร